The Balkan Jews and the Minority Issue in South-Eastern Europe seventh book in the series Colloquia Balkanica

The Balkan Jews and the minority issue in South-Eastern Europe

Koedytent: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
The volume The Balkan Jews and the Minority Issue in South-Eastern Europe is the first academic publication in Poland (and the world) devoted entirely to the phenomenon of Balkan Jews. The work sets out to present the early and most recent history of Jews in the Balkans to a wide humanities, Polish, Jewish and global audience. Looking from the perspective of today’s changing Europe and the world, it certainly seems worth recording this segment of the history of the Jews, a people who have always been migrants.
In the Balkans there was created a multilevel network of mutual cultural relations including languages, tradition, religion, literature as well as identity. It seems that in this region, which for centuries functioned as a multiethnic and multireligious whole, there emerged a specific model of multiethnic relations based on a kind of balancing between preserving one’s own ethnic distinctness and integrating with the dominant culture. It is not just a double identity – characteristic for Diaspora Jews, but a kind of balancing between preserving his own ethnic Jewish distinctness and integrating with two (or more) other neighbouring cultures […].
The aim of the monograph is to consider the character of relations in the Balkans and the understanding of tolerance in mutual interethnic relations. However, the greatest asset of our volume is its topics, which boldly revise the ambiguous, mendacious discourse of official narratives in the Balkans.
The Balkan Jews
TABLE OF CONTENTS

Introduction (Jolanta Sujecka) strona 11

Răzvan Theodorescu Herzl’s Dream: European Jewry between East and West strona 15

Visul lui Herzl. Evreimea europeană între Est și Vest strona 18

Poglądy Herzla. Europejskie żydowstwo między Wschodem i Zachodem strona 18

OTTOMAN JEWS, SEPHARDI JEWS, BALKAN JEWS

Dragi Ǵorgiev Non-Muslims in Ottoman Society: Ottoman Jews in the Balkans strona 19

Немуслиманите во Османлиската Империја: Османлиските Евреи на Балканот strona 33

Nie-muzułmanie w imperium osmańskim: osmańscy Żydzi na Bałkanach . strona 34

Benedetto Ligorio Connecting Cultures. Cross-cultural Trade Networks of Ragusan Sephardim in the 16th and 17th Centuries . strona 35

Unire le culture. Le reti di commercio interculturale dei sefarditi di Ragusa nel XVI e nel XVII secolo. strona . 46

Łączenie kultur. Międzykulturowe sieci handlowe Sefardyjczyków z Raguzy w XVI i XVII wieku strona 46

Wojciech Sajkowski The Image of the Balkan Jews in French Travelogues in the 19th Century . strona 47

Obraz Żydów bałkańskich we francuskich książkach podróżniczych z XIX wieku . strona . 56

Paweł Michalak The Jews and the So-Called Jewish Question in Yugoslavia During the Reign of King Aleksandar Karađorđević (1921–1934) According to the Newspaper Politika strona 57

Żydzi i tzw. kwestia żydowska w Jugosławii w okresie panowania króla Aleksandra Karađorđevicia (1921–1934) na łamach dziennika „Politika” . strona . 69

Bojan Mitrović Submergence Before Socialism? The Jews of Serbia and Serb and Yugoslav Nation-Building from Hajim Davičo (1854–1916) to David Albala (1886–1942) . strona . 71

Submergence (Uronjenost) pre socijalizma? Jevreji Srbije i stvaranje srpske i jugoslovenske nacije od Hajima Daviča (1854–1916) do Davida Albale (1886–1942) . strona. 85

Submergence (Zanurzenie) przed socjalizmem? Żydzi z Serbii a powstanie serbskiego i jugosłowiańskiego narodu od Hajima Daviča (1854–1916) do Davida Albali (1886–1942) . strona. 86

Irina Ognyanova Jewry-Related Discourse in Bulgaria in the Interwar Period . strona. 87

Евреите в България в периода между Първата и Втората световна война strona. 105

Żydzi w Bułgarii w okresie między pierwszą i drugą wojną światową . strona. 106

Pedro Bádenas de la Peña The Taboo on Collaboration and Indiff erence During the Holocaust in Greece strona. 107

El Tabú del Colaboracionismo y la Indiferencia Durante el Holocausto en Grecia strona 123

Tabu kolaboracji i obojętności w Grecji czasów Holokaustu strona 123

Amikam Nachmani Greeks, Jews, Greece, Israel: The 1940s Greek Civil War as a Microcosm strona 125

1949 :סמל ליחסים בין יוונים, יהודים, יוון, וישראל – 133 . . . . . . מלחמת האזרחים ביוון, 1946 Wojna domowa w Grecji (1946–1949): symbol relacji pomiędzy Grekami, Żydami, Grecją i Izraelem . strona 133

JEWISH CITY AND IDENTITY ISSUES

Andreas K. Bouroutis From Thriving Community to Minority: The Jewish Community of Thessaloniki and the Incorporation of the City into the Greek State . strona. 135

Από ευημερούσα κοινότητα σε μειονότητα: Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και η ενσωμάτωση της πόλης στο ελληνικό κράτος . strona 146

Od kwitnącej społeczności do mniejszości: Żydzi saloniccy a włączenie Salonik do państwa greckiego . strona 148

Emanuela Costantini Compromise or Denial? Bucharest Jews in the Romanian Nation State . strona 149

Compromesso o rifi uto? Gli ebrei di Bucarest nello stato nazionale rumeno . strona . 160

Kompromis czy odrzucenie? Żydzi z Bukaresztu w rumuńskim państwie narodowym strona. 161

Tijana Zebić The Jewish Community in Pirot: Public and Religious Identity in the Balkan Ottoman Town from the Tanzimat Reform Period to the First World War . strona. . 163

Jevrejska zajednica u Pirotu: Javni i verski identitet u Osmansko- -Balkanskom gradu od tanzimatskih reformi do Prvog svetskog rata . strona 178

Społeczność żydowska w Pirocie: tożsamość publiczna i religijna w mieście osmańsko-bałkańskim od reform tanzimatu do pierwszej wojny światowej . strona . 179

LANGUAGE AND LITERATURE: GREEK, OTTOMAN, SEPHARDI, AND YUGOSLAV JEWS

Agnieszka August-Zarębska The Language of Sephardic Jews: History and Main Characteristics . strona 181

Język Żydów sefardyjskich — historia i charakterystyczne cechy . strona . 203

Aleksandra Twardowska The Status of Judeo-Spanish in Yugoslavia until 1941 . strona. 205

Status żydowsko-hiszpańskiego w Jugosławii do 1941 . strona. 218

Agata Grzybowska-Wiatrak Hecataeus of Abdera and the First Greek-Jewish Literary Encounters in the Hellenistic Period . strona 219

Hekatajos z Abdery i pierwsze literackie spotkania Greków z Żydami w okresie hellenistycznym . strona 230

Magdalena Matuszewska Jewish Sacred Poetry in the Ottoman Empire and an Unpublished Manuscript from the Collection of the Jewish Historical Institute in Warsaw . strona. 231

Żydowska poezja sakralna Imperium Osmańskiego a niepublikowany rękopis z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie . 236

WARS MEMORY AND IDENTITY

Krinka Vidaković-Petrov Jewish Identity in Yugoslavia Before and After the Holocaust . strona 237

Јеврејски идентитет у Југославији пре и после Холокауста . strona. 256

Tożsamość żydowska w Jugosławii przed Holokaustem i po nim . strona . 257

Katarzyna Taczyńska Counterpointing of Memory: The Image of World War II in the Diaries of Lea Salcberger and Ervin Salcberger . . strona. 259

Kontrapunkty pamięci: obraz drugiej wojny światowej w dziennikach Lei Salcberger i Ervina Salcbergera . strona. 272

Konstanty Gebert (Dawid Warszawski) Jews and Wars in the Balkans: Refl ections of an Onlooker strona 273

Wojny i Żydzi na Bałkanach — refl eksje obserwatora . strona. 284

Jonna Rock The Sephardim in Sarajevo and Their Refl ections on the Crises, Antisemitism and Islamization of Today . strona. 285

Sefarderna i Sarajevo och deras refl ektioner kring ekonomisk kris, antisemitism och islamisering av Bosnien idag . strona . 303

Żydzi sefardyjscy w Sarajewie i ich refl eksje wobec obecnych kryzysów, antysemityzmu i islamizacji . strona . 304

MIGRATION ISSUE AND ETHNIC POLICY

Shaban Sinani International Acts Facilitating the Emigration of Jews to Albania between the Two World Wars . strona 305

Disa akte ndërkombëtare që lehtësuan emigrimin e hebrenjve në Shqipëri në periudhën midis dy Luftërave Botërore . . strona . 321

Niektóre akty międzynarodowe ułatwiające emigrację Żydów do Albanii w okresie między dwiema wojnami światowymi . strona. 322

Bojan Aleksov Jewish Refugees in the Balkans: Entangled Perspectives on World War II and the Holocaust . strona. 327

Jevrejske izbeglice na Balkanu: Isprepletane perspektive na Drugi svetski rat i Holokaust (nacrt istraživanja) . strona. 338

Żydowscy uciekinierzy na Bałkanach: splecione perspektywy oglądu drugiej wojny światowej i Holokaustu (zarys problematyki badań) strona. 339

Alexander Novik The Jewish Population in Albania and Kosovo in the 20th Century : Historical Presence and Modern Situation . strona 341

Евреи в Албании и Косово в ХХ в.: историческое присутствие и современная ситуация . strona . 356

Żydzi w Albanii i Kosowie w XX wieku — w przeszłości i dziś . . strona 357

Kyrillos Nikolaou A Comparative Study on Migration Issues in the Balkan Context of the Ottoman Empire : The Cases of Ottoman Greeks and Ottoman Jews . strona . 359

Συγκριτική μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης στο βαλκανικό πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Οι περιπτώσεις των Ελλήνων και Εβραίων υπό οθωμανική κυριαρχία . . . strona 368

Studium porównawcze migracji na Bałkanach w Imperium Otomańskim: przypadki Greków oraz Żydów za panowania Osmanów . . strona 369

MINORITY ISSUE AND STATE POLICY IN THE POST-COMUNISTIC ERA

Maja Savić-Bojanić Examining the Formal Political Participation of Jews in Post-Dayton

Formalno Političko Učešće Jevreja u Post-Dejtonovskoj Bosni i Hercegovini: o Vrstama Učesnika u Politici . strona. 395

Formalne Uczestnictwo Polityczne Żydów w Post-Daytońskiej Bośni i Hercegowinie: o Rodzajach Uczestników w Polityce . strona 396

Yorgos Christidis The Jewish Community in Post-Communist Bulgaria: State Policy and Community Evolution strona . 399

Η εβραϊκή κοινότητα στη μετά-κομμουνιστική Βουλγαρία: Κρατική πολιτική και κοινοτική εξέλιξη . strona . 411

Społeczność żydowska w postkomunistycznej Bułgarii — Polityka państwa a rozwój społeczności . strona . 412

Mirella Korzeniewska-Wiszniewska Elements of Slovenia’s Ethnic Policy in the Face of European Regulations on Minorities . strona 413

Elementy słoweńskiej polityki etnicznej w świetle europejskiej regulacji strona. 420

Natalia Golant Mutual Infl uences in the Family Rites of Moldavian Jews and Their Neighbors (According to Materials from Fieldwork in the Republic of Moldova) . strona. . 421

Взаимовлияния в семейной обрядности молдавских евреев и их соседей (по материалам полевых исследований в Республике Молдова) . strona. . . . 426

Wzajemne wpływy mołdawskich Żydów i ich sąsiadów w sferze obrzędowości rodzinnej (na podstawie badań terenowych w Republice Mołdawskiej) . strona. 427

Dzmitry Shavialiou Is There a Jewish Revival in Moldova? . strona 429

Есть ли еврейское возрождение в Молдове? . strona 441

Czy w Mołdawii mamy do czynienia z odrodzeniem żydowskim? . strona 442

Index of names . . strona . 443

wydanie I, Warszawa 2021
B5
ISBN: 978-83-286-0150-5